Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (M.R.). De M.R. is bevoegd om het schoolbestuur adviezen te geven over de gang van zaken binnen de school. Daarnaast heeft het schoolbestuur in een aantal gevallen instemming van de M.R. nodig alvorens een plan te kunnen uitvoeren. De leden van de M.R. (vier ouders en vier leerkrachten) hebben zitting voor een periode van drie jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden ongeveer zes keer per jaar plaats.
De volgende onderwerpen komen regelmatig terug binnen de M.R. vergaderingen:
o Schoolse zaken (CITO, formatie, vakantierooster, schooltijden)
o Onderwijsinhoudelijke zaken
o Beleidsvoornemens
o Begroting

Voor meer informatie over het werk van de M.R. verwijzen wij u naar de Gids voor het Basisonderwijs of naar één van de M.R.-leden. U kunt ook mailen naar mr@de-klim-op.nl voor meer informatie of het opvragen van de notulen.

Leden

Oudergeleding:Personeelsgeleding:

Yvette Wijnhoven
Regina Schoenmakers
Suzanne v.d. Mee

Bram Lagendijk
Suzanne van Wezel
Annelies Swaans

In de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting Cadans Primair) is Bram Lagendijk de vertegenwoordiger van de Klim-op.

De notulen van de vergaderingen zijn terug te vinden in het menu ‘downloads’ bovenaan de startpagina.

 

notulen 12 september 2017            notulen 13 maart 2018

notulen 21 november 2017

notulen 16 januari 2018